VIDEO CAREER TABLE Set Your Goals: แก้ปัญหางานไม่ตอบโจทย์ด้วย OKRs | Career Table EP.5

Set Your Goals: แก้ปัญหางานไม่ตอบโจทย์ด้วย OKRs | Career Table EP.5

[ ] งานมีปัญหา ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลง
[ ] เปลี่ยนอาชีพใหม่ สร้างอาชีพเสริม
[ ] เพิ่มทักษะ เพื่อความก้าวหน้า
สำเร็จยากถ้าไม่ตั้งเป้าหมายที่วัดผลได้

วันนี้เราจึงชวนทุกคนมารู้จักการตั้งเป้าหมายด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพอย่างการตั้ง OKRs ด้วยกัน กับ ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ เจ้าของเพจ Nopadol’s Story และผู้เขียนหนังสือ Personal OKRs

ตั้งแต่ความเหมือนหรือต่างจาก KPI, ตั้งเป้าหมายในเรื่องงานด้วย OKRs, OKRs กับการเปลี่ยนอาชีพใหม่, กับการเพิ่มทักษะ และกับการสร้างอาชีพเสริม ใน Career Table EP.นี้

#careertable
#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต