BUSINESSMission To The Moon เปิดรับสมัครพนักงานประจำเข้ามาร่วมทีมหลายอัตรา ( 4 ตำแหน่ง )

Mission To The Moon เปิดรับสมัครพนักงานประจำเข้ามาร่วมทีมหลายอัตรา ( 4 ตำแหน่ง )

โอกาสรับภารกิจพิชิตดวงจันทร์มาถึงคุณแล้ว! เปิดรับสมัครพนักงานประจำหลายอัตรา สานต่อภารกิจสำคัญ ร่วมพัฒนาและส่งต่อ “ทักษะการทำงานแห่งศตวรรษที่ 21” ไปพร้อมๆ กัน

ตำแหน่งพนักงานประจำที่เปิดรับสมัคร

 • Content Creator
 • Account Executive
 • Social Management
 • Project Manager

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครงานดังนี้

Mission to the Moon Media. Co., Ltd. รับสมัครตำแหน่ง Content Creator 1 ตำแหน่ง เพื่อรับผิดชอบในส่วนการเขียนคอนเทนต์ทุกรูปแบบ อาทิ บทความเชิงวิเคราะห์ บทสัมภาษณ์ เรียบเรียงเนื้อหาพอดแคสต์ ให้เพจ Mission To The Moon และ Mission To Pluto
รับสมัครงานตำแหน่ง Content Creator 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการในตำแหน่ง Content Creator

• รับผิดชอบในส่วนการเขียนคอนเทนต์ทุกรูปแบบ อาทิ บทความเชิงวิเคราะห์ บทสัมภาษณ์ เรียบเรียงเนื้อหาพอดแคสต์ ให้เพจ Mission To The Moon และ Mission To Pluto
• มีความรู้และติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับ Business / Marketing / Knowledge / Working Skill / Psychology / Entertainment
• สามารถอ่านและแปลภาษาอังกฤษได้ในระดับดี และใช้ภาษาไทยสำหรับฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดีมาก
• สามารถทำงานภายใต้เวลาอันจำกัด รับความกดดันได้
• สามารถทำงานเป็น Teamwork ร่วมกับคนอื่นได้
• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ แต่หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

หากสนใจสมัครเข้ามาร่วมงานกับเรา ส่ง Resume พร้อมกับ Portfolio พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการ

เขียนหัวอีเมลว่า: “สมัครงานตำแหน่ง Content Creator” มาที่ hr@missiontothemoon.co (หากข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่รับพิจารณา)

Advertisements
Mission to the Moon Media.Co., Ltd. เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Account Executive 1 ตำแหน่ง รับผิดชอบประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายในองค์กร และ ภายนอกองค์การ
รับสมัครงานตำแหน่ง Account Executive 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการในตำแหน่ง Account Executive

• บริหารงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย ติดตาม ดูแล ประสานงานระหว่างทีมงานภายในบริษัทและลูกค้า
• นำเสนอบริการใหม่ แนะนำข้อมูลด้านสื่อและการตลาดแก่ลูกค้า
• มีความเข้าใจในการทำงานสื่อ Online Media เป็นอย่างดี
• สามารถวางแผลกลยุทธ์ทางการตลาดเบื้องต้นได้
• มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษดีเยี่ยม สามารถทำงานและสื่อสารกับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติได้
• สามารถเจรจาต่อรอง และขายชิ้นงานให้ลูกค้าใหม่ได้
• เข้าใจภาพรวมองค์กร และชื่นชอบระบบการทำงานในองค์กรที่เป็น Startups
• สามารถทำงานภายใต้เวลาอันจำกัด รับความกดดันได้
• มีทักษะการสื่อสาร และนำเสนอดีเยี่ยม
• จัดการและดูแลเอกสารงานลูกค้า
• ชื่นชอบการพูดคุยเจรจา มีอัธยาศัยดี
มีไหวพริบและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ แต่หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

หากสนใจสมัครเข้ามาร่วมงานกับเรา ส่ง Resume พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการ

เขียนหัวอีเมลว่า: “สมัครงานตำแหน่ง Account Executive” มาที่ hr@missiontothemoon.co (หากข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่รับพิจารณา)

Mission to the Moon Media.Co., Ltd. เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Social Management 1 ตำแหน่ง รับผิดชอบดูแลและจัดการช่องทาง Fanpage, YouTube และ Podcast Player ให้เพจ Mission To The Moon และ Mission To Pluto
รับสมัครงานตำแหน่ง Social Management 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการในตำแหน่ง Social Management

• ดูแลและจัดการช่องทาง Fanpage, YouTube และ Podcast Player ให้เพจ Mission To The Moon และ Mission To Pluto
• ชอบเล่น Social Media ทัศนคติดี มีพลังบวก (เนื่องจากต้องคุยกับคนเป็นจำนวนมากต่อวัน ในทุกช่องทาง)
• คอยสร้างปฎิสัมพันธ์ ตอบ Inbox กับลูกเพจ แบบ Real-Time
• สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บ Data ใน Social Media มีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดี
• สามารถแปลง Data ที่ได้ใน Social Media มาสื่อสารได้อย่างตรงประเด็น
• มีไหวพริบในการตอบคำถาม แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
• ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดี – ดีมาก
• สามารถทำงานภายใต้เวลาอันจำกัด รับความกดดันได้
• สามารถทำงานเป็น Teamwork ร่วมกับคนอื่นได้
• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ แต่หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

หากสนใจสมัครเข้ามาร่วมงานกับเรา ส่ง Resume พร้อมกับ Portfolio พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการ

เขียนหัวอีเมลว่า: “สมัครงานตำแหน่ง Social Management” มาที่ hr@missiontothemoon.co (หากข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่รับพิจารณา)

Advertisements
Mission to the Moon Media.Co., Ltd. เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Project Manager 1 ตำแหน่ง รับผิดชอบดูแลและจัดการ​ Media Project ในทุกช่องทางของ Mission To The Moon และ Mission To Pluto
รับสมัครงานตำแหน่ง Project Manager 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการในตำแหน่ง Project Manager

• ดูแลและจัดการ Media Project ในทุกช่องทางของ Mission To The Moon และ Mission To Pluto
• วางแผนงานสื่อใหม่ๆ ดูแล Online Campaign ทั้งหมด
• วิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บสถิติในสื่อต่างๆ สามารถแปลง Data ที่ได้ใน Social Media มาสื่อสารได้อย่างตรงประเด็น
• สร้างสรรค์และพัฒนา Social Community
• ประยุกต์ใช้ Engagement Strategy
• มีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์
• มีไหวพริบ แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
• ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดี – ดีมาก
• สามารถทำงานภายใต้เวลาอันจำกัด รับความกดดันได้
• สามารถทำงานเป็น Teamwork ร่วมกับคนอื่นได้
• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ แต่หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

หากสนใจสมัครเข้ามาร่วมงานกับเรา ส่ง Resume พร้อมกับ Portfolio พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการ

เขียนหัวอีเมลว่า: “สมัครงานตำแหน่ง Project Manager” มาที่ hr@missiontothemoon.co (หากข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่รับพิจารณา)

สถานที่ทำงาน

ปัจจุบันบริษัทใช้นโยบาย Work From Home 100%
ทั้งนี้ หากสถานการณ์ดีขึ้นอาจมีการเข้าออฟฟิศเป็นบางวัน

สถานที่ปฏิบัติภารกิจ (กรณีเปลี่ยนมาทำงานที่ออฟฟิศ)
50 ซอยพระรามเก้า 53 ถนนพระราม 9
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเหตุ:  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะได้รับอีเมลตอบกลับจากทีมงาน

มาร่วมสานฝันให้ยานลำนี้ไปถึงดวงจันทร์ด้วยกันนะ 🚀🌙

Advertisements
Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานและเข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถบล็อคการใช้งานคุกกี้ได้จากเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับการใช้งานเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์และวัดผลการทำงาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า