Trend อุตสาหกรรมกีฬาของโลก 2021 จาก McKinsey | Mission To The Moon EP.1039

24

รายงาน McKinsey ได้วิเคราะห์ถึงผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมกีฬาจากสถานการณ์ Covid-19 ถึงภาพรวมของรายได้และเทรนด์การซื้อของผู้บริโภคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไป

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast