Mission to the Moon EP.86: การให้เกียรติก็เหมือนกับอากาศ

การให้เกียรติคนอื่น นอกจากจะทำให้คนอื่นอยากทำงานกับคุณมากขึ้นแล้ว ยังทำให้ผลงานของเขาดีขึ้นด้วย