PDPA เข้ามาเปลี่ยนบทบาทอะไรบ้าง? ในแวดวงการตลาดสาย Data | Jump EP.5

110

PDPA ที่ย่อมาจาก Personal Data Protection Act เป็นพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ออกมาเพื่อควบคุมไม่ให้องค์กรหรือหน่วยงาน เก็บข้อมูลของประชาชนไปใช้ธุรกิจที่บุคคลไม่ยินยอม

แล้ว PDPA จะเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจอย่างไร นักการตลาดต้องปรับตัวและแก้ไขอะไรบ้าง เพื่อให้ถูกหลักกฎหมายของ PDPA มาฟังกันได้ที่ Jump Podcast Ep.5 PDPA เข้ามาเปลี่ยนบทบาทอะไรบ้าง? ในแวดวงการตลาดสาย Data

#JumpPodcast​​ #MissionToTheMoonPodcast​​