VIDEOMISSION NEWS INSIDER‘มูเตลู’ แม่นหรือเปล่าไม่รู้แต่ขอดูไว้ก่อน รวมความมูสายทำงาน | Mission News Insider 25 ก.ย. 21

‘มูเตลู’ แม่นหรือเปล่าไม่รู้แต่ขอดูไว้ก่อน รวมความมูสายทำงาน | Mission News Insider 25 ก.ย. 21


หัวข้อน่าสนใจในรอบสัปดาห์ ประจำวันเสาร์ที่ 25 ก.ย. 2021
.
‘มูเตลู’ แม่นหรือเปล่าไม่รู้แต่ขอดูไว้ก่อน รวมความมูสายทำงาน

 

ผู้ดำเนินรายการ :
แจ็ค พัชรดนัย ถิรติ
น้ำว้า พรนัชชา อารยะสัจพงษ์


#MissionNewsInsider
#MissionToTheMoonPodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต