Mission to the Moon EP. 601 Barnes & Noble – The Turn Around Story

272
Mission to the Moon EP. 601

เรื่องราวจากบทสัมภาษณ์ CEO ของ Barnes & Noble คนใหม่ ผู้ซึ่งพลิก chain ร้านหนังสือที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษจากจะล้มละลายให้กลับมามีกำไรได้อีกครั้ง