VIDEOMISSION NEWS INSIDERMission News Insider 7 ส.ค. 21 | เปลี่ยนการอยู่บ้านให้พิเศษกว่าเดิมด้วยกลุ่ม (ไม่) ลับใน Facebook

Mission News Insider 7 ส.ค. 21 | เปลี่ยนการอยู่บ้านให้พิเศษกว่าเดิมด้วยกลุ่ม (ไม่) ลับใน Facebook

หัวข้อน่าสนใจในรอบสัปดาห์ ประจำวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2521
.
“เปลี่ยนการอยู่บ้านให้พิเศษกว่าเดิมด้วยกลุ่ม (ไม่) ลับใน Facebook”
.

ผู้ดำเนินรายการ :
แจ็ค พัชรดนัย ถิรติ
น้ำว้า พรนัชชา อารยะสัจพงษ์

#MissionNewsInsider
#MissionToTheMoonPodcast

 

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต