Mission News Insider 20 Feb 2021

31

Mission News Insider | สกูปข่าวน่าสนใจในรอบสัปดาห์ วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2021

“จาก Facebook ถึง Clubhouse: Social Media เปลี่ยนโลกอย่างไร?”

ผู้ดำเนินรายการ :
แจ็ค พัชรดนัย ถิรติ
น้ำว้า พรนัชชา อารยะสัจพงษ์

#MissionNewsInsider
#MissionToTheMoonPodcast