VIDEO MISSION TO THE MOON KKP Research เมื่อโลกไม่สนใจไทยอีกต่อไป | MM EP.1218

KKP Research เมื่อโลกไม่สนใจไทยอีกต่อไป | MM EP.1218

ผลจาก KKP Research โดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เผยบทวิเคราะห์
จากการที่ปัจจุบันนักลงทุนต่างชาติเริ่มขายหุ้นไทยออกไปอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่นักลงทุนไทยเองก็เลือกไปลงทุนในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น
ซึ่งเป็นสัญญาณที่บอกแล้วว่า ตอนนี้ประเทศไทยกำลังถูกลดความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก
แล้วจะเป็นอย่างไร หากโลกจะไม่สนใจไทยอีกต่อไป?

 

ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ


#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต