VIDEOMISSION TO THE MOONรับมือกับความรู้สึกแย่ๆ อย่างไร | MM EP.1268

รับมือกับความรู้สึกแย่ๆ อย่างไร | MM EP.1268


ความรู้สึกแย่ๆ นั้นเกิดได้กับทุกคน
แต่ละคนก็มีวิธีการรับมือที่แตกต่างกันออกไป
บางคนเริ่มต้นด้วยการแยกแยะเพื่อทำความเข้าใจปัญหา
บางคนระบายออกมาด้วยการเขียน บ้างก็หากิจกรรมอื่นทำ
.
ลองมาดูวิธีการรับมือกับความรู้สึกแง่ลบ รวมถึงการรับมือกับข่าวร้าย
ที่รวบรวมจากคอมเมนต์ในรายการ Mission Daily Report
บางทีการได้ฟังมุมมองใหม่ๆ จากคนอื่นๆ
อาจช่วยให้เรามองเห็นทางออกได้มากขึ้นก็ได้
.

ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ


#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#softskill

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต