fbpx

Healthtech ในไทย | Mission To The Moon EP.1091

PODCAST MISSION TO THE MOON Healthtech ในไทย | Mission To The Moon EP.1091

HealthTech ถือว่าเป็นหนึ่งในความคาดหวังใหม่ของคนไทย ด้วยคุณภาพและมาตรฐานการรักษาของบุคคลากรและเทคโนโลยีระดับสูง ส่งผลให้ HealthTech มีโอกาสเติบโตเป็น S CURVE และคาดว่าจะมีเงินหล่อเลี้ยงประเทศได้มากถึง 10-20 ปี ในอนาคตได้

#MissionToThemoon #MissionToThemoonPodcast