VIDEO กงสี GOSSIP สร้าง สาน ทำลาย | กงสี Gossip ep16

สร้าง สาน ทำลาย | กงสี Gossip ep16

จากวลี “รุ่นหนึ่งสร้าง รุ่นสองสาน รุ่นสามทำลาย” ที่ปัจจุบัน ถ้าปรับตัวไม่ทันอาจจากไปตั้งแต่รุ่นแรก EP. นี้ จึงมาชวนคุยว่า มีการทำลายใดบ้างที่เรามักมองข้าม และควรทำอย่างไรให้ธุรกิจอยู่ต่อได้ รวมไปถึง ถ้าเห็นว่าเจ๊งแน่ๆ จะต้องตัดสินใจอย่างไร กับ คุณเสสินัน นิ่มสุวรรณ์ เจ้าของเพจ ทำที่บ้าน

ผู้ดำเนินรายการ: กวาง เสสินัน นิ่มสุวรรณ์

#กงสีGossipPodcast​
#MissionToTheMoonPodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต