Digital Factoring เทคโนโลยีช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกรรม | Mission To The Moon EP.1072

29

Factoring คือ การให้สินเชื่อโดยมีใบแจ้งหนี้เป็นหลักประกันกับลูกค้า เป็นเสมือนเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องกระแสเงินสดให้กับธุรกิจ เพื่อนำไปใช้หมุนเวียนค่าใช้จ่ายได้และถ้าอยู่ในรูปของการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเป็น Digital Factoring จะส่งผลดีกับธุรกิจอย่างไรบ้าง

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast