Cryptocurrency ในระบบการเงินโลก | MM EP.1232

PODCAST MISSION TO THE MOON Cryptocurrency ในระบบการเงินโลก | MM EP.1232

หลังจากสกุลเงิน Bitcoin กลับมาฟื้นตัวในช่วงที่ผ่านมา 
ทำให้ตลาดสกุลเงินดิจิทัลกลับมาคึกคักได้อีกครั้ง
แสดงให้เห็นว่า น่าจะถึงเวลาแล้วที่เราควรให้ความสำคัญกับ 
Cryptocurrency ในฐานะที่จะมายกระดับระบบการเงินของโลก 
ว่าแต่ทำไมตอนนี้แต่ละประเทศควรจะเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสกุลเงินดิจิทัลได้แล้ว?

ระบบสกุลเงินดิจิทัลมีความสำคัญอย่างไร?

และจะมีประโยชน์อย่างไรต่อไปในอนาคต?

ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ


#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast