Brand Loyalty’ รวมแบรนด์ที่คนคิดถึงช่วงคลายล็อก | Mission News Insider 11 ก.ย. 21

PODCASTMISSION NEWS INSIDERBrand Loyalty' รวมแบรนด์ที่คนคิดถึงช่วงคลายล็อก | Mission News Insider 11 ก.ย. 21

หัวข้อน่าสนใจในรอบสัปดาห์ ประจำวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2521
.
“ไปร้านไหนกันมาแล้วบ้าง? ว่าด้วย ‘Brand Loyalty’ รวมแบรนด์ที่คนคิดถึงช่วงคลายล็อก”
.

ผู้ดำเนินรายการ :
แจ็ค พัชรดนัย ถิรติ
น้ำว้า พรนัชชา อารยะสัจพงษ์


#MissionNewsInsider
#MissionToTheMoonPodcast