VIDEOMISSION NEWS INSIDERBrand Loyalty' รวมแบรนด์ที่คนคิดถึงช่วงคลายล็อก | Mission News Insider 11 ก.ย. 21

Brand Loyalty’ รวมแบรนด์ที่คนคิดถึงช่วงคลายล็อก | Mission News Insider 11 ก.ย. 21

หัวข้อน่าสนใจในรอบสัปดาห์ ประจำวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2521
.
“ไปร้านไหนกันมาแล้วบ้าง? ว่าด้วย ‘Brand Loyalty’ รวมแบรนด์ที่คนคิดถึงช่วงคลายล็อก”
.

ผู้ดำเนินรายการ :
แจ็ค พัชรดนัย ถิรติ
น้ำว้า พรนัชชา อารยะสัจพงษ์


#MissionNewsInsider
#MissionToTheMoonPodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต