VIDEO BOSS'S EYE-VIEW แนวทางวิสัยทัศน์ขององค์กรยุคใหม่ | Boss's Eye-View EP.39

แนวทางวิสัยทัศน์ขององค์กรยุคใหม่ | Boss’s Eye-View EP.39

แนวทางการทำงานและวิสัยทัศน์ขององค์กรในยุคอนาคต นอกจากจะต้องเน้นเรื่องจรรยาบรรณแล้ว ต้องสามารถนำจุดแข็งของตัวเองพัฒนาให้บริษัทเติบโตควบคู่กับปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม
#MissiontotheMoon #MissiontotheMoonPodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต