อุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ | 5 Minutes Podcast EP.748

23

จากข้อสมมติฐาน ทำไมผู้ขับรถยนต์ที่เคยขี่รถจักรยานยนต์จึงสามารถลดผลกระทบของภาวะมองไม่เห็น (เพราะไม่สนใจ) ได้มากกว่าผู้ที่ไม่เคยขี่รถจักรยานยนต์มาก่อน และเหตุใดภาวะมองไม่เห็นลักษณะนี้ จึงขัดแย้งกับสัญชาตญาณมนุษย์ มาติดตามกัน

#TheInvisibleGorilla #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast