VIDEO MISSION TO THE MOON อนาคตต่อไปของธุรกิจ Fast Fashion | Mission To The Moon EP.1230

อนาคตต่อไปของธุรกิจ Fast Fashion | Mission To The Moon EP.1230

ผลกระทบจากโควิด-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจและธุรกิจทั่วโลกหลากหลายประเภท
หนึ่งในนั้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยก็คือ ธุรกิจเสื้อผ้าอย่าง Fast Fashion
ในช่วงปีที่ผ่านมา ธุรกิจเสื้อผ้าหลายแบรนด์ได้ทำการปิดตัวบางสาขาลงไปจากพิษเศรษฐกิจ
ดังนั้นแล้วหลังจากนี้เหล่าธุรกิจ Fast Fashion ควรปรับตัวต่อไปอย่างไรดี?
และอนาคตต่อไปจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายอะไรอีกบ้าง?

 

ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ


#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต