สุขจากการแบ่งปันคือการจัดสรรที่มีคุณภาพ | Mission To The Moon EP.1012

42

ปัญหาเศรษฐกิจไทยกระทบต่อความเป็นอยู่ และก่อให้เกิดช่องว่างทางรายได้ในสังคมไทย หลายองค์กรสาธารณกุศลเข้ามาช่วยเหลือแต่พบข้อจำกัด เราจะทำอย่างไรให้องค์กรสาธารณกุศลเหล่านั้นก้าวข้ามข้อจำกัด และสร้างการต่อยอด ให้ช่วยเหลือสังคมไทยต่อไปอย่างทั่วถึง และยั่งยืน

Sponsored by KBank Private Banking

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast