ผลกระทบของ COVID-19 ต่อบริษัท Zombie Firm | Mission to the Moon EP.995

19

ข้อมูลจาก SCB EIC ได้วิเคราะห์ถึงผลของ Covid-19 ต่อบริษัท Zombie Firm ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในรอบทศวรรษที่ผ่านมาจน เป็นที่น่ากังวลต่อประสิทธิภาพกำไรผลิตและกำไรลงทุนในภาคธุรกิจไทย

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast