ประเมินพนักงานให้มีประสิทธิภาพด้วย 4P Management | 5 Minutes Podcast EP.805

PODCAST5 MINUTESประเมินพนักงานให้มีประสิทธิภาพด้วย 4P Management | 5 Minutes Podcast EP.805

พนักงานคือฟันเฟืองสำคัญขององค์กร ทว่าจะประเมินและตอบแทนพวกเขาอย่างไร ให้พนักงานรู้สึกดีกับองค์กรและสิ่งที่พวกเขาทำ ปัญหานี้แก้ได้ไม่ยาก ด้วย 4P Management แล้วการบริหารจะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

Advertisements

#SuperLevel #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

Advertisements