VIDEOBOSS'S EYE-VIEWทุกธุรกิจ มีเรื่องราว กับ Divana Spa | Boss’s Eye-View EP.12

ทุกธุรกิจ มีเรื่องราว กับ Divana Spa | Boss’s Eye-View EP.12


คุยกับคุณพัฒนพงศ์ รานุรักษ์ และคุณธเนศ จิระเสวกดิลก ผู้ก่อตั้ง divana spa เรื่องความสำเร็จที่เกิดจากคำว่า Limitless Service Excellence

ผู้ดำเนินรายการ: ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์

#Boss’sEyeViewPodcast
#MissionToTheMoonPodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต