VIDEO BOSS'S EYE-VIEW ทำแก้ดีกว่าทำเก้อ | Boss's Eye-View EP.38

ทำแก้ดีกว่าทำเก้อ | Boss’s Eye-View EP.38

การทำงานเก้อหมายถึง งานที่ทำออกมาแล้วไม่ได้ใช้หรือการที่งานนั้นต้องนำกลับมาแก้ไขภายหลัง ซึ่งในชีวิตจริงไม่มีใครอยากเจอปัญหานี้เพราะทุกคนล้วนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบงานในส่วนอื่นเช่นกัน ดังนั้นต้องแก้ปัญหาด้วยการสั่งงานชัดเจนและเข้าใจตรงกันในทุกฝ่าย

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต