VIDEO BOSS'S EYE-VIEW ถูกต้อง… แต่ไม่ถูกใจ | Boss's Eye-View EP.34

ถูกต้อง… แต่ไม่ถูกใจ | Boss’s Eye-View EP.34

คุยเรื่องการตัดสินใจครั้งสำคัญ ระหว่างสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจนาย
กับถูกใจนายแต่ไม่ค่อยถูกต้อง ลูกน้องอย่างเราควรเลือกข้างไหน

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต