VIDEO BOSS'S EYE-VIEW ตัดใจ ยากกว่าตัดสินใจ | Boss's Eye-View EP.37

ตัดใจ ยากกว่าตัดสินใจ | Boss’s Eye-View EP.37

การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ที่ต้องเลือกใช้ระหว่าง “ความรู้สึก” หรือ “เหตุผล” สิ่งที่เป็นตัวตัดสินใจนั้นต้องขึ้นอยู่กับกรณีของงานและอยากให้คำนึงถึงเสมอว่าทุกการตัดสินใจนั้นล้วนมีผลตามมาเสมอ

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต