VIDEO BOSS'S EYE-VIEW งานที่เราสร้าง ไม่เหมือนงานที่สร้างเรา | Boss's Eye-View EP.33

งานที่เราสร้าง ไม่เหมือนงานที่สร้างเรา | Boss’s Eye-View EP.33

คุยเรื่องประสบการณ์ใหม่จากการเริ่มต้นธุรกิจตัวเอง
ที่อาจไม่เหมือนสิ่งที่เราได้จากงานที่เราทำมาตลอดชีวิต

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต