VIDEO BOSS'S EYE-VIEW คาดการณ์สถานการณ์ธุรกิจในช่วง COVID19 และทำยังไงจึงจะยืนระยะไหว | Boss's Eye-View EP.30

คาดการณ์สถานการณ์ธุรกิจในช่วง COVID19 และทำยังไงจึงจะยืนระยะไหว | Boss’s Eye-View EP.30


พูดคุยถึงเรื่องผลกระทบจากโควิด-19 และหลังจากสถานการณ์นี้จบลง ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร และวิธีเร่งด่วน ที่จะช่วยให้ธุรกิจผ่านช่วงนี้ไปได้

ผู้ดำเนินรายการ: ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์

#Boss’sEyeViewPodcast
#MissionToTheMoonPodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต